Pedal Planet

Cookies sú na našich stránkach použité na meranie návštevnosti webov, zacielenie reklamy a prispôsobenie zobrazenia webových stránok.

Viac o cookies sa dozviete TU

Obchodné podmienky

  Predávajúci

  DENTONET s.r.o.

  so sídlom Pažica 32, 08006 Prešov - Nižná Šebastová

  IČO: 36730521

  pre predaj služieb prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.pedalplanet-virtualmuseum.com

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) predávajúceho upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník „) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) v súlade s ustanoveniami §§ 1756 a 1757 Občianskeho zákonníka uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.pedalplanet-virtualmuseum.com (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
  2. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve uzavretej podľa ods. 1.1. obchodných podmienok. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 2. Uzavretie kúpnej zmluvy

  1. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o ponúkaných službách, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých služieb/produktov (ďalej len „služba“). Ceny služieb zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní predávajúceho. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
  2. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 3. Platobné podmienky a dodanie služieb

  1. Cena za jednotlivé služby je uhradená okamihom prijatia platby:
   • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho IBAN SK48 1111 0000 0066 2963 7006, vedený v spoločnosti UniCredit Bank (ďalej len „účet predávajúceho“)
   • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného systému GoPay s.r.o.
  2. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie 3.3. obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu služieb vopred.

  3. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a ak to bude kupujúci požadovať, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny služieb a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
  4. Po uhradení objednanej služby bude služba kupujúcemu doručená na jeho elektronickú adresu predávajúcim najneskôr do 10 pracovných dní od okamihu prijatia platby podľa bodu 3.1.obchodných podmienok.
 4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci nesplní svoj záväzok podľa bodu 3.3. obchodných podmienok, a to ani v lehote 10 dní od výzvy kupujúceho zaslanej predávajúcemu na adresu jeho elektronickej pošty.
  2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu obchodných podmienok sa kúpna zmluva ruší od začiatku a predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal.
 5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

  1. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
  2. Predávajúci je oprávnený na poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.
  3. Kupujúci týmto udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na účely vyplývajúce z týchto obchodných podmienok. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci bude tento súhlas archivovať na účely plnenia právnej povinnosti predávajúceho a ochranu jeho oprávnených záujmov (schopnosť doložiť udelenie súhlasu s vykonávaným spracovaním).
 6. Doručovanie

  1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.
 7. Záverečné ustanovenia

  1. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
  2. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa elektronickej pošty info@pedalplanet-virtualmuseum.com

V Prešove 1.10.2023